ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 บ้านสมบูรณ์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
2 บ้านสมบูรณ์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
3 โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
140
4 โรงเรียนบ้านขุมคำ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
5 บ้านหนองกุง บ้านดอนตาเข 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
6 บ้านหนองลุมพุก 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
-
7 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
8 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
9 โรงเรียนบ้านนาคิแลน 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
10 โรงเรียนบ้านตากแดด 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
11 โรงเรียนบ้านคำกลาง 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
    รวมการแจกจ่าย  
2610