ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนในสังกัด และสพป.อบ.3 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
90000
-
    รวมการแจกจ่าย  
90000