ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ 4 และหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ 4 และหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
-
3 โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ 4 และหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
21299
-
    รวมการแจกจ่าย  
22499