ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 เขตบริการของโรงเรียนในสังกัด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
2 เขตบริการของโรงเรียนในสังกัด 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
3 เขตบริการของโรงเรียนในสังกัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
4 เขตบริการของโรงเรียนในสังกัด 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
13000
5 เขตบริการของโรงเรียนในสังกัด 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
15000
6 เขตบริการของโรงเรียนในสังกัด 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
14500
7 เขตบริการของโรงเรียนในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8000
8 เขตบริการของโรงเรียนในสังกัด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6300
9 เขตบริการของโรงเรียนในสังกัด 27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
7700
    รวมการแจกจ่าย  
73500