ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.อด.2 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
    รวมการแจกจ่าย  
300