ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3200
-
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
    รวมการแจกจ่าย  
3320