ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.อด4 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
2 สพป.อด4 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
520
-
3 สพป.อด4 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
780
-
4 สพป.อด4 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
5 สพป.อด4 20 มกราคม  พ.ศ. 2560
350
-
    รวมการแจกจ่าย  
1970