ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5
2 สพป.อุทัยธานี เขต 1, ศาลากลางจังหวัด,คลังจังหวัด,สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี,อบจ. 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
    รวมการแจกจ่าย  
205