ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 หน่วยงานราชการ, ธนาคาร, ตลาด, ชุมชน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100000
-
    รวมการแจกจ่าย  
100000