ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
960
2 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
245
3 โรงเรียนบ้านขอม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
205
4 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
890
5 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
6 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
195
7 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
420
8 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
270
9 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
290
10 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
885
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
12 โรงเรียนบ้านชำสอง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
670
13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
835
14 โรงเรียนวัดท่าทอง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
270
15 โรงเียนบ้านวังถ้ำ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
885
16 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
335
17 โรงเรียนบ้านท่าอวน 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
260
18 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
945
19 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
240
20 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
505
21 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1190
22 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
750
23 โรงเรียนวัดวังผักรุง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
325
24 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
165
25 โรงเรียนบ้านน้ำลอกฯ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
580
26 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1305
27 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3145
28 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1285
29 โรงเรียนบ้านวังสะโม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
130
30 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
225
31 โรงเรียนบ้านหัวค่าย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
195
32 โรงเรียนวัดวังยาง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
955
33 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
590
34 โรงเรียนบ้านเหล่า 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
695
35 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
650
36 โรงเรียนนานกกก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
37 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
770
38 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
215
39 โรงเรียนวัดดอย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
245
40 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ(ประชานุกูล) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
850
41 โรงเรียนปางต้นผึ้ง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
40
42 โรงเรียนวัดใหม่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
260
43 โรงเรียนวัดโรงม้า 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
290
44 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
240
45 โรงเรียนบ้านดินแดง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
255
46 โรงเรียนไร่อ้อย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
140
47 โรงเรียนบ้านป่าเซ่าฯ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
48 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
330
49 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
690
50 โรงเรียนสามัคยาราม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
115
51 โรงเรียนมิตรภาพที่ 39 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
40
52 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
475
53 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
54 โรงเรียนบ้านวังเบนฯ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
595
55 โรงเรียนพงสะตือ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
330
56 โรงเรียนนาน้อยวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
57 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
890
58 โรงเรียนบ้านกองโค 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
815
59 โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
60
60 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
510
61 โรงเรียนบ้านชำผักหนาม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
245
62 โรงเรียนชายเขาวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
525
63 โรงเรียนสวนหลวงฯ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
730
64 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
130
65 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
280
66 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
67 โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
35
68 โรงเรียนบ้านนาลับแลง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
45
69 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
640
70 โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
55
71 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1075
72 โรงเรียนบ้านแสนขัน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1235
73 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
780
74 โรงเรียนบ้านแพะ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
620
75 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
135
76 โรงเรียนบ้านวังดิน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
955
77 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
725
78 โรงเรียนหนองกลายฯ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
235
79 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
325
80 โรงเรียนบ้่านไชยมงคล 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
340
81 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
170
82 โรงเรียนวัดวังหมูฯ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
365
83 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
440
84 โรงเรียนบ้านร้องลึก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1195
85 โรงเรียนบ้านชำตก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
245
86 โรงเรียนบ้านดงช้างดี 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
215
87 โรงเรียนบ้านชำทอง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
175
88 โรงเรียนบ้านนาคะนึง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
85
89 โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
90 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
91 โรงเรียนบ้านฟากบึง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
335
92 โรงเรียนบ้านโรงหม้อฯ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
270
93 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
375
94 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
140
95 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
205
96 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
370
97 โรงเรียนบ้านน้ำพี้ฯ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3500
98 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
485
99 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
190
100 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
105
101 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
725
102 โรงเรียนบ้านแหลมทองฯ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
103 โรงเรียนบ้านท่าสัก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1220
104 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1499
105 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
106 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1025
107 โรงเรียนบ้านดอนโพ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
630
108 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
620
109 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
460
110 โรงเรียนวัดดอกไม้ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
235
111 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
355
112 โรงเรียนวัดพระฝาง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
113 โรงเรียนวัดศรีธาราม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
155
114 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
115 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
490
116 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
930
117 โรงเรียนวัดนาทะเล 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
285
118 โรงเรียนวัดน้ำใส 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
119 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
945
120 โรงเรีรยนบ้านคลองละมุง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
175
121 โรงเรียนบ้านปากคลอง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
315
122 โรงเรียนบ้านวังสำโม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
165
123 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
265
124 โรงเรียนบ้านวังแดง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
170
125 โรงเรียนวัดวังกะพี้ฯ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
725
126 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
620
127 โรงเรียนศรีอุทิศ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
60
128 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
129 โรงเรียนวัดผาจักร 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
130 โรงเรียนวัดสว่าง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
131 โรงเรียนบ้านบึงพาดฯ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
132 โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
133 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
134 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
325
135 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตฯ) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1160
136 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
95
137 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
705
138 โรงเรียนไผ่ใหญ่ฯ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
154
139 โรงเรียนวัดห้องสูง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
325
140 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
635
141 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
23100
142 โรงเรียนบ้านหัวดาน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
75
143 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
144 โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
85
145 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
146 โรงเรียนบ้านในเมือง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
6575
147 โรงเรียนร้องประดู่ฯ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
148 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งฯ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
755
149 โรงเรียนบ้านคลองกะชี 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
115
150 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
330
151 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
180
152 โรงเรียนวัดช่องลม 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
310
153 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
199
154 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
725
155 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ฯ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
325
156 โรงเรียนวัดดอนสัก 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
157 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
395
158 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
549
159 โรงเรียนบ้านผักขวง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
235
160 โรงเรียนบ้านดารา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
161 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1357
162 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
625
163 โรงเรียนวัดแม่เฉย 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
730
164 โรงเรียนบ้านนายาง 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1725
165 โรงเรียนบ้านหนองหิน 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
105
166 โรงเรียนบ้านหัวหาด 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
167 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
99
168 โรงเียนวัดโพธิ์ทอง 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
115
    รวมการแจกจ่าย  
110416