ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดเทศบาลตำบลน้ำปาด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 แจกริบบิ้นให้ประชาชนในงานมอบบ้าน โครงการ ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย ณ บ้านน้ำไคร้ อ.น้ำปาด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1130
3 ออกหน่วยเยียมบ้านเด็กนักเรียนในพื้นที่ในสังกัด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
4 สพป.อต.2 แจกให้กับผู้มาติดต่อ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
7
-
5 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4,บ้านผู้ปกครองนักเรียน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
6 โรงเรียนบ้านน้ำแพ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
7 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ แจกประชาชน ผู้ปกครอง และนักเรียน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
290
-
8 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4,บ้านผู้ปกครองนักเรียน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
80
-
9 ประชาชนในเขตบริการและนักเรียน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
10 ประชาชนในเขตบริการและนักเรียน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
11 ครู นัดเรียน และผู้ปกครอง ปละประชาชนในพื้นที่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
12 งานศิบปหัตถกรรม โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
30
-
13 ประชาชนในเขตบริการ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
370
-
14 ผู้ปกครองและนักเรียน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
15 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ,บ้านผู้ปกครองนักเรียน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
16 ผู้ปกครองและนักเรียน หมู่ 3และ หมู่ 9 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
17 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ แจกนักเรียนครูผุ้ปกครอง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
25
-
18 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก,บ้านผู้ปกครองนักเรียน 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
19 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4,บ้านผู้ปกครองนักเรียน 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
20 ประชาชนในเขตบริการและนักเรียน 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
170
-
21 ผู้ปกครองและนักเรียน หมู่ 3และ หมู่ 9 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
190
-
22 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
23 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
24 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ แจกนักเรียนครูผุ้ปกครอง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
35
-
25 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4,บ้านผู้ปกครองนักเรียน 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
-
26 ผู้ปกครองและนักเรียน หมู่ 3และ หมู่ 9 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
27 นักเรียน 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
60
-
28 ประชาชนในเขตบริการ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
29 ประชาชนในเขตบริการ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
30 ประชาชนในเขตบริการ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
31 โรงเรียนชุมชนไกลลาสวิทยาคม 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
32 โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์2 แจกจ่ายประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
33 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว แจกจ่ายผู้ปกครอง ประชาชน และนักเรียน 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
246
-
34 ประชาชนในเขตบริการ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2040
-
35 ผู้ปกครองและนักเรียน 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
499
-
36 ประชาชนในเขตบริการ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
37 โรงเรียนชุมชนไกลลาสวิทยาคม แจกจ่ายผุ้ปกครองและนักเรียน 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
218
-
38 ประชาชนในเขตบริการ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
460
-
39 ประชาชนในเขตบริการ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4180
-
40 ประชาชนในเขตบริการ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
230
-
41 นักเรียนและประชาชน 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
42 นักเรียนและประชาชน 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
60
-
43 ประชาชนในเขตบริการ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
44 ประชาชนในเขตบริการ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
620
-
45 นักเรียนและประชาชน 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
64
46 แจกจ่ายนักเรียนโรงเรียนและครู โรงเรียนสหคริสเตียน 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
47 ประชาชนในเขตบริการและนักเรียน 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
48 ประชาชนในเขตบริการและนักเรียน 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
49 ผู้ปกครองและนักเรียน 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
289
-
50 ประชาชนในเขตบริการ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
174
-
51 ผู้ปกครองและนักเรียน 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
52 ประชาชนในเขตบริการ 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
70
-
53 ประชาชนในเขตบริการและนักเรียน 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
930
-
54 ประชาชนในเขตบริการ 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
55 ประชาชนในเขตบริการและนักเรียน 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
56 นักเรียน ครู และประชาชน 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
225
-
57 ผู้ปกครองและนักเรียน 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
70
-
58 ผู้ปกครองและนักเรียน 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
    รวมการแจกจ่าย  
27182