ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 บริเวณด่านตรวจสะพานท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
2 บริเวณด่านตรวจสะพานท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
3 วัดรังสิตาวาส (วัดสาเมาะ) 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
526
4 อาคารผลิตผลวิทยาลัยเทคนิคยะลา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
5 อาคารผลิตผลวิทยาลัยเทคนิคยะลา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
689
6 อาคารผลิตผลวิทยาลัยเทคนิคยะลา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1058
7 อาคารผลิตผลวิทยาลัยเทคนิคยะลา 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1259
8 อาคารผลิตผลวิทยาลัยเทคนิคยะลา 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
9 สพป.ยล.1,ชุมชนผังเมือง 4 ,วัด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
980
-
10 อาคารผลิตผลวิทยาลัยเทคนิคยะลา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
11 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
12 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
247
-
13 ผู้มาติดต่อราชการวิทยาลัยเทคนิคยะลา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
248
-
14 สพป.ยล.1 (แจกผู้มาติดต่อราชการ) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
220
-
15 วิทยาลัยเทคนิคยะลา(ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา) 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
16 วิทยาลัยเทคนิคยะลา(หมู่บ้านสาเมาะ อ.รามัน จ.ยะลา) 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
157
-
17 วิทยาลัยเทคนิคยะลา(หมู่บ้านสาเมาะ อ.รามัน จ.ยะลา) 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
128
-
    รวมการแจกจ่าย  
10412