ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 กลุ่มอำนวยการแจกจ่ายให้ข้าราชการครูที่มาติดต่อราชการ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
109
-
2 กลุ่มอำนวยการแจกจ่ายให้ข้าราชการครูที่มาติดต่อราชการ/หน่วยงานอื่น ที่มาติดต่อราชการ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
3 กลุ่มอำนวยการแจกจ่ายให้ข้าราชการครูที่มาติดต่อราชการ/หน่วยงานอื่น ที่มาติดต่อราชการ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
4 ส่งมอบผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
28100
-
    รวมการแจกจ่าย  
29109