ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
3 มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
4 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
180
5 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
6 ชุมชนเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนบ้านดงสวาง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
389
7 ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
8 ชุมชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
550
9 ชุมชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโคกก่อง ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
10 ชุมชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านช่องเม็ก ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
11 ชุมชนเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
12 ชุมชนเขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
13 ชุมชนเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนบ้านโนนประทาย ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
14 ชุมชนเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
15 ชุมชนเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านม่วงกะชัง ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
16 โรงเรียนบ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
    รวมการแจกจ่าย  
8668