ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
340
2 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
3 สพป.อ่างทอง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
4 สพป.อ่างทอง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
5 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
6 โรงเรียนวัดปลดสัตว์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
7 โรงเรียนวัดมหานาม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1
8 โรงเรียนวัดบ้านป่า 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
9 โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
770
10 โรงเรียนวัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล) อ เมือง จ อ่างทอง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
750
11 โรงเรียนวัดโคศุภราช 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
12 โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
13 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
14 โรงเรียนวัดทองเลื่อน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
780
15 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
16 โรงเรียนวัดกำแพง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
770
-
17 โรงเรียนวัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
18 โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
19 โรงเรียนบ้านนำ้ผึ้ง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
20 โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) อำเภอเมืองอ่างทอง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
21 โรงเรียนวัดห้วยโรง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
22 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
23 โรงเรียนบ้านดอนตาวง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
24 โรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
25 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
26 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
27 โรงเรียนกระทุ่มราย(วิบูลย์วิทยาคม) 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
28 โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
750
29 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
780
30 โรงเรียนวัดยางทอง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
480
31 โรงเรียนวัดจันทราราม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
32 โรงเรียนวัดถนน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
735
33 โรงเรียนวัดเซิงหวาย(ประชารัฐอุทิศ) 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
34 โรงเรียนวัดราชปักษี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
35 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
36 โรงเรียนวัดงิ้วราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
37 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
225
38 โรงเรียนวัดอบทม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
39 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
982
40 โรงเรียนวัดคำหยาด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
41 โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
42 โรงเรียนวัดสามโก้ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
43 โรงเรียนวัดทางพระ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
44 โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
45 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
46 โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
47 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1015
48 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
49 โรงเรียนบ้านศาลาดิน(สุวรรณประชานุกูล) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
50 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
620
51 ร.ร อนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
52 โรงเรียนวัดสี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
53 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง อำเภอโพธิ์ทอง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
240
54 โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
55 โรงเรียนวัดยางช้าย 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
56 โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
57 วัดไร่ ผลิตจากโรงเรียนบ้านศาลาดิน(สุวรรณประชานุกูล) 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
58 โรงเรียน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
59 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
750
60 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล) 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
440
61 โรงเรียนวัดศาลาดิน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
199
62 โรงเรียนวัดละมุด(ละมุดวิทยาคาร) 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
63 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
64 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
65 โรงเรียนวัดศรีกุญชร 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
66 โรงเรียนวัดเอกราช 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
499
67 โรงเรียนวัดสามขาว 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
68 โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร) อำเภอเมืองอ่างทอง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
69 โรงเรียนวัดลั่นทม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
70 โร 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
71 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
72 วัดมะนาวหวาน ผลิตจากโรงเรียนบ้านศาลาดิน(สุวรรณประชานุกูล) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
73 โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
74 โรงเรียนวัดถนน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
75 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
76 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
77 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
630
78 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
79 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
80 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
81 โรงเรียนวัดหนองยาง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
82 โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1120
83 โรงเรียนบ้านศาลาดิน(สุวรรณประชานุกูล) 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
84 โรงเรียนวัดต้นทอง 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
85 โรงเรียนวัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฏ์) 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
630
86 โรงเรียนวัดหนองกร่าง 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
87 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
88 โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
89 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
90 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
    รวมการผลิต  
66854