ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.อย.2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4250
-
2 สพป.อย.2และโรงเรียนในสังกัด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
23684
-
3 สพป.อย.2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
750
-
4 สพป.อย.2และโรงเรียนในสังกัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6060
-
5 สพป.อย.2และโรงเรียนในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
9400
-
6 สพป.อย.2และโรงเรียนในสังกัด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
19870
-
7 สพป.อย.2และโรงเรียนในสังกัด 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4330
-
8 สพป.อย.2และโรงเรียนในสังกัด 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3755
-
9 สพป.อย.2และโรงเรียนในสังกัด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8206
-
10 สพป.อย.2และโรงเรียนในสังกัด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
6750
-
11 สพป.อย.2และโรงเรียนในสังกัด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
14044
-
12 สพป.อย.2และโรงเรียนในสังกัด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
102546
-
13 สพป.อย.2และโรงเรียนในสังกัด 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
102546
-
14 สพป.อย.2และโรงเรียนในสังกัด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
15 สพป.อย.2 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
16 สพป.อย.2 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
520
-
17 สพป.อย.2และโรงเรียนในสังกัด 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
32217
-
18 สพป.อย.2และโรงเรียนในสังกัด 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
29655
-
    รวมการผลิต  
369233