ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 37 โรง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
106
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 37 โรง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
106000
-
    รวมการผลิต  
106106