ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนในสังกัด สพม.1 จำนวน 10 โรงเรียน 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2299
2 โรงเรียนในสังกัด สพม.1 จำนวน 11 โรงเรียน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6200
3 สพป.กทม.(ทุกกลุ่มงาน) และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 37 โรง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
106
-
4 โรงเรียนในสังกัด สพม.1 จำนวน 17 โรงเรียน และบุคลากร สพม.1 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12099
5 โรงเรียนในสังกัด สพม.1 จำนวน 15 โรง และบุคลากร สพม.1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5990
6 โรงเรียนในสังกัด สพม.1 จำนวน 7 โรง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10700
7 มีกิจกรรมแจกอาหาร-น้ำดื่ม, การเก็บขยะ, นักเรียน ลูกเสือจิตอาสา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
8 ร.ร.สตรีวัดระฆัง มีการปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
9 โรงเรียนในสังกัด สพม.1 จำนวน 3 โรง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4400
10 ร.ร.ราชวินิต มัธยม สังกัด สพม.1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
11 โรงเรียนในสังกัด สพม.1 จำนวน 6 โรง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4950
12 โรงเรียนในสังกัด สพม.1 จำนวน 3 โรง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1900
13 มีการจัดพิธีถวายความอาลัย ณ หอประชุมโรงเรียน มีการแจกอาหาร น้ำดื่ม นักเรียน ลูกเสือจิตอาสา เก็บขยะ บริเวณใกล้เคียงและสนามหลวง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
14 ร.ร.โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) และมีกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะบริเวณสนามหลวง ร.ร.ในสังกัด สพม.1 จัดพิธีถวายความอาลัย บริเวณหอประชุมโรงเรียนและอาคารอเนกประสงค์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1100
15 โรงเรียนในสังกัด สพม.1 จำนวน 3 โรง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3350
16 โรงเรียนในสังกัด สพม.1 จำนวน 2 โรง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1950
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 บางแวก 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
530
18 ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2150
19 สพม.1 สำนักงานบางแวก 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
20 สพม.1 สำนักงานบางแวก และ ร.ร.ในสังกัด สพม.1 จำนวน 1 โรง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2250
21 ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สังกัด สพม.1 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4000
22 ในสำนักงาน สพม.1 บางแวก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
850
23 คณะครูและนักเรียน ร.ร.วิมุตยารามพิทยากร 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
24 ในสำนักงาน สพม.1 (บางแวก) 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3150
-
25 ในสำนักงาน สพม.1 (บางแวก) 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
26 คณะครูและนักเรียน ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2500
    รวมการผลิต  
74174