ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สถานศึกษา 16 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1072
2 สถานศึกษา 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3561
3 สถานศึกษาและสำนักงาน 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
13377
4 สถานศึกษาและสำนักงาน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30548
5 สถานศึกษาและสำนักงาน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
40005
6 สถานศึกษาและสำนักงาน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
17969
7 สถานศึกษา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8822
8 สถานศึกษาและสำนักงาน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8717
9 สถานศึกษา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
9168
10 สถานศึกษา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
17853
11 สถานศึกษาและสำนักงาน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
26912
12 สถานศึกษา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5283
13 สถานศึกษา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6372
14 สถานศึกษา 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
883
15 สถานศึกษา 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
985
16 สถานศึกษา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4299
17 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
18 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
    รวมการผลิต  
198826