ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.บึงกาฬ และโรงเรียนในสังกัด 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
-
2 สพป.บึงกาฬ และโรงเรียนในสังกัด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20000
-
    รวมการผลิต  
30000