ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 233 โรง 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
125
2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 233 โรง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
124875
    รวมการผลิต  
125000