ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนภัทรบพิตร 20 กันยายน  พ.ศ. 2559
650
2 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
3 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 15 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
4 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 16 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
5 สพม.32 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
6 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
7 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
8 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
9 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
10 โรงเรียนลำปลายมาศ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1700
11 สพม.32 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
12 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
109
13 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
14 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
15 โรงเรียนในสังกัดจำนวน 66 โรง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
89000
-
    รวมการผลิต  
95758