ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 บร.4 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
-
2 บร.4 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
3 สพป.บร.4 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
4 สพป.บร.4 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
5 สพป.บร.4 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
6 สพป.บร.4 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
7 สพป.บร.4 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
8 สพป.บร.4 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
9 สพป.บร.4 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
650
-
    รวมการผลิต  
13550