ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
    รวมการผลิต  
5000