ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี - ระยอง) 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
2 สพม.18และโรงเรียนในสังกัด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
97500
    รวมการผลิต  
100000