ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และ โรงเรียนในสังกัด 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1915
-
2 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และ โรงเรียนในสังกัด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2100
-
3 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และ โรงเรียนในสังกัด 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
4 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และ โรงเรียนในสังกัด 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8840
-
5 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และ โรงเรียนในสังกัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6587
-
6 โรงเรียนในสังกัด 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10651
7 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และ โรงเรียนในสังกัด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2053
-
8 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และ โรงเรียนในสังกัด 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
9 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และ โรงเรียนในสังกัด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
558
-
10 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และ โรงเรียนในสังกัด 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3700
-
    รวมการผลิต  
37404