ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
28000
-
2 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
3 โรงเรียนบ้านวังหิน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
4 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 และโรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
5 โรงเรียนบ้านกรอกสะแก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
6 โรงเรียนวัดพงษาราม , โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ , โรงเรียนบ้านวังหิน สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
7 โรงเรียนบ้านหนองสทิต 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
    รวมการผลิต  
31500