ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4500
2 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
3 3000 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
4 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
5 200 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
7 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
-
8 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
-
9 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
10 โรงเรียนสมุทรปราการ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
-
11 โรงเรียนดัดดรุณี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
12 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 5 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
14 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4200
-
15 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
    รวมการผลิต  
34900