ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ชัยนาท 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
2 สพป.ชัยนาท 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
3 บ้านพักเจ้าหน้าที่/ครู 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3200
-
4 บ้านพักเจ้าหน้าที่/ครู/ลูกจ้าง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3250
-
5 บ้านพักเจ้าหน้าที่/ครู/ลูกจ้าง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5580
-
6 บ้านพักเจ้าหน้าที่/ครู/ลูกจ้าง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5230
-
7 บ้านพักเจ้าหน้าที่/ครู/ลูกจ้าง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
9450
-
8 บ้านพักเจ้าหน้าที่/ครู/ลูกจ้าง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
14300
-
9 บ้านพักเจ้าหน้าที่/ครู/ลูกจ้าง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5400
-
10 บ้านพักเจ้าหน้าที่/ครู/ลูกจ้าง 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3220
-
11 โรงเรียน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
14850
12 โรงเรียน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2450
-
13 โรงเรียน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1580
-
14 โรงเรียน 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
3640
-
    รวมการผลิต  
78150