ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และโณงเรียนในสังกัด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
11236
-
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และโณงเรียนในสังกัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
23014
-
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
31203
4 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8622
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
24369
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
11700
-
7 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
35703
8 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
64735
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5149
    รวมการผลิต  
215731