ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
    รวมการผลิต  
2000