ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150000
-
    รวมการผลิต  
150000