ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
2 โรงเรียนออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร) 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
3 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
4 โรงเรียนบ้านหนองคัน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
5 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2991
6 โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
303
-
7 โรงเรียนบ้านนาล้อม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
270
-
8 โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
9 โรงเรียนบ้านนาบัว 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
10 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
11 โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
12 โรงเรียนบ้านหนองขาม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
270
-
13 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
14 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
72
-
15 โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
16 โรงเรียนบ้านสารจอด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
17 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
18 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
19 โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
20 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
21 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
80
-
22 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
89
-
23 โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
24 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
25 โรงเรียนบ้านหนองรวก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
26 โรงเรียนในสังกัดอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
13157
-
27 โรงเรียนในสังกัดอำเภอภูเขียว 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
13835
-
28 โรงเรียนในสังกัดอำเภอบ้านแท่น 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4101
-
29 โรงเรียนในสังกัดอำเภอแก้งคร้อ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
15646
-
30 โรงเรียนในสังกัดอำเภอคอนสาร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
7867
-
31 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
32 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
    รวมการผลิต  
66220