ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 รร.บ้านร่วมมิตร รร.บ้านหนองม่วง รร.บ้านตลาด รร.บ้านหนองบัวรอง รร.บ้านห้วยยางดี รร.บ้านโคกกระเบื้องไห รร.บ้านหนองบัวใหญ่ รร.บ้านวังพง รร.บ้านโนนจาน รร.บ้านห้วยเกตุ รร.บ้านไทรงาม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5234
2 รร.บ้านละหาน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
3 รร.ในสังกัด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
27932
-
4 ผู้ปกครอง ตลาด 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1875
5 รร.โคกโต้งโต้น รร.บ้านหนองตอ รร.บ้านโคกไค รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2375
6 รร.บ้านวังพง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
7 รร.ในสังกัด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5805
8 ร.ร.บ้านสามหลักพัฒนา,ร.ร.บ้านร่วมมิตร,ร.ร.บ้านวังคมคาย,สพป.ชัยภูมิ เขต 3 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
938
9 สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ร.ร.บ้านท่าแตง,รร.โคกสะอาด,รร.หนองโสน,รร.สามหลักพัฒนา,รร.บ้านห้วยไฮ,รร.หัวสะพาน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1531
10 สถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2287
11 รร.ร่วมราษฎร์ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
-
12 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
789
-
13 รร.บ้านหนองฉิม 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
747
-
    รวมการผลิต  
51012