ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5900
-
2 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5500
-
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
5 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3900
-
7 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยาฯ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
8 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3900
-
9 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
10 โรงเรียนภูเขียว 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
9900
-
11 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
12 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1900
-
13 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
14 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
15 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4700
-
16 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
17 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
18 โรงเรียนชีลองวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
19 โรงเรียนภูพระ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
20 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
21 โรงเรียนคอนสวรรค์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1900
-
22 โรงเรียนสามหมอวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
23 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
24 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
25 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
26 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
27 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
28 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
29 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3900
-
30 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2900
-
31 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
32 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
33 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
34 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
35 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
720
-
36 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
37 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
    รวมการผลิต  
79319