ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ชุมพร เขต 1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
    รวมการผลิต  
300