ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สถานศึกษาในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
659
-
2 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
3 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
4 โรงเรียนวัดธรรมถาวร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
5 สพป.ชพ.2 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
6 โรงเรียนอนุบาลสวี โรงเรียนวัดท่าทอง โรงเรียนวัดวิเวการาม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1400
7 สพป.ชพ.2 โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
8 โรงเรียนบ้านคลองเหนก โรงเรียนวัดชลธีนิมิต โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
    รวมการผลิต  
6459