ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.เชียงราย เขต 1 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
2 สพป.เชียงราย เขต 1 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
    รวมการผลิต  
7000