ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
2 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.ชร.2 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1700
    รวมการผลิต  
2700