ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5212
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2670
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2096
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
980
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1532
    รวมการผลิต  
12490