ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
2 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเชียงราย 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
3 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1089
4 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2100
5 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1599
6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1190
7 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
799
8 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
9 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
10 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
11 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2199
12 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1599
13 โรงเรียนพญาเม็งราย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1300
14 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
15 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
16 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1199
17 โรงเรียนนครวิทยาคม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
18 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2964
19 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
20 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
21 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
22 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
23 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3
24 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
25 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 19 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
999
26 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 27 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
600
27 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 28 มิถุนายน  พ.ศ. 2560
799
28 โรงเรียนจุนวิทยาคม ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2560
2559
    รวมการผลิต  
34397