ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.เชียงราย เขต 4 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 ร.ร.บรรพตวิทยา อ.เวียงแงก่น สพป.เชียงราย เขต 4 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
310
-
3 ค่ายลูกเสือผาลาด อ.เทิง จ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
60
-
4 ร.ร.บ้านทุ่งคำ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย สพป.เขียงราย เขต 4 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
5 ร.ร.ปอวิทยา อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
6 ร.ร.ชุมชนบ้านสบเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
7 ร.ร.บ้านร่องกอก อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
8 ร.ร.บ้านปล้องใต้ อ.เทิง จ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
359
-
9 โรงเรียนบรรพตวิทยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
10 โรงเรียนห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
259
11 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
12 โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
14 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
15 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
99
16 โรงเรียนบ้านผาแล 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
90
17 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
18 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
19 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง \"คุรุราษฎร์วิทยา\" 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
20 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
21 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
22 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
629
23 โรงเรียนบ้านใหม่ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
124
24 โรงเรียนบ้านหลู่้ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
129
25 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
26 โรงเรียนสันหลวงสามัคคี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
75
27 โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฏร์บำรุง) 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
169
28 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
29 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
890
-
30 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
590
31 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
109
32 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
33 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
34 โรงเรียนบ้านบุญนาค อ.เทิง จ.เชียงราย 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
35 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
36 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
37 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
159
-
38 โรงเรียนบ้านขอนซุง อ.เทิง จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
159
-
39 โรงเรียนบ้านหวาย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
359
-
40 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
389
-
41 โรงเรียนบ้านกระแล อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
42 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
43 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
44 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
45 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา อ.เทิง จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
46 โรงเรียนบ้านบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
279
-
47 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.เทิง จ.เชียงราย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
169
-
48 โรงเรียนบ้านชมภู อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
49 โรงเรียนสันทรายมูล อ.เทิง จ.เชียงราย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
50 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ อ.เทิง จ.เชียงราย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
360
-
51 โรงเรียนบ้านดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
-
    รวมการผลิต  
15281