ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
79000
-
    รวมการผลิต  
79000