ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
    รวมการผลิต  
3000