ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.กระบี่ และโรงเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
16211
2 สพป.กระบี่ และโรงเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
11980
3 สพป.กระบี่ และโรงเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
14223
4 สพป.กระบี่ และโรงเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
16800
5 สพป.กระบี่ และโรงเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
18560
6 สพป.กระบี่ และโรงเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
15400
7 สพป.กระบี่ และโรงเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12500
    รวมการผลิต  
105674