ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ขอนแก่น เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
2 สพป.ขอนแก่น เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
3 สพป.ขอนแก่น เขต 1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
4 สพป.ขอนแก่น เขต 1และ ร.ร.บ้านเป็ด 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1530
5 สพป.ขก.1,ร.ร.บ้านโจดศรีวิชัย,ร.ร.ชุมชนบ้านฝาง,ร.ร.บ้านนาฝายนาโพธิ์,ร.ร.บ้านงิ้ว 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1843
6 สพป.ขอนแก่น เขต 1,ร.ร.บ้านแดงน้อย,ร.ร.บ้านหนองค้ากลางฮุง,ร.ร.บ้านดอนบม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3800
-
7 ร.ร.บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่,ร.ร.บ้านสะอาด,ร.ร.ชุมชนบ้านฝาง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
8 สพป.ขก.1,ร.ร.ในสังกัด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6948
9 สพป.ขอนแก่น เขต 1 และ ร.ร.ในสังกัด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4876
10 สพป.ขก.1และโรงเรียนในสังกัด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
7342
11 สพป.ขอนแก่น เขต 1และโรงเรียนในสังกัด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
7855
12 สพป.ขก.1และโรงเรียนในสังกัด 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
7684
13 สพป.ขก.1และโรงเรียนในสังกัด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
14 สพป.ขก.1และโรงเรียนในสังกัด 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
15 สพป.ขก.1และโรงเรียนในสังกัด 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
15000
-
16 ร.ร.ในสังกัด 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
10000
-
17 สพป.ขก.1และโรงเรียนในสังกัด 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
6709
-
18 ร.ร.ในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5130
-
19 สพป.ขก.1และโรงเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3265
-
20 โรงเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
3020
-
    รวมการผลิต  
102002