ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ขอนแก่น เขต 2 16 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
2 สพป.ขอนแก่น เขต 2 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
3 สพป.ขอนแก่น เขต 2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
4 สพป.ขอนแก่น เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
5 สพป.ขอนแก่น เขต 2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
7 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
8 โรงเรียนบ้านป่าดู่ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
9 สพป.ขอนแก่น เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
13 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป.ขอนแก่น เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
14 โรงเรียนบัวเหลือง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
15 โรงเรียนบัวเหลืองสาขาบ้านหนองบัว 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
16 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
17 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
260
18 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
19 โรงเรียนบ้านโนนทัน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
20 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
21 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
22 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
23 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
670
    รวมการผลิต  
14130