ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
-
2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
4 โรงเรียนบ้านไผ่ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
5 โรงเรียนกัลยาณวัตร 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
6 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
7 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
8 โรงเรียนบ้านลานพิยาคม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
-
9 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1589
-
10 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
989
-
11 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
989
-
12 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
989
-
13 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
14 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
-
15 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
-
16 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
17 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
18 โรงเรียนลำน้ำพอง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
19 โรงเรียนขามแก่นนคร 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
20 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
650
-
21 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
22 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
23 โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
24 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
25 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
26 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
27 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
28 โรงเรียนหนองนาคำพิทยาคม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
29 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
30 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
31 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
32 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
33 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
34 ขอนแก่นวิทยายน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
35 โรงเรียนนครขอนแก่น 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
36 โรงเรียนฝางวิทยายน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
37 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
38 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
39 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
40 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
41 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
42 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
43 โรงเรียนเขาสวนกวาง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
44 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
45 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
625
-
46 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
625
-
47 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
625
-
48 โรงเรียนดงบังวิทยายน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
49 โรงเรียนก้านเหลืองพิทยาคม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
50 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1900
51 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
52 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
53 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
54 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
55 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
56 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
57 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
58 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2009
59 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษาเขต 25 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2989
61 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
62 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
-
63 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
64 โรงเรียนดงบังวิทยายน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
65 โรงเรียนผาขามวิทยายน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
66 โรงเรียนดงบังวิทยายน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
67 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
68 โรงเรียนซำยางวิทยายน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
69 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน3 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
70 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
71 โรงเรียนนาจานศึกษา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
-
72 โรงเรียนภูผาม่าน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
73 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
74 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
75 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
-
76 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
77 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
519
-
78 โรงเรียนชนบทศึกษา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
    รวมการผลิต  
103989