ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ขอนแก่น เขต ๓ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30000
-
    รวมการผลิต  
30000