ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
520
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
820
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
660
5 สำนักงานเขต/โรงเรียนในสังกัด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
25000
6 โรงเรียนในสังกัด 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
13865
    รวมการผลิต  
41315